Els eixos comercials dinamitzen el comerç de proximitat

Anem cap al reforç dels eixos comercials de la ciutat per protegir el model de comerç de proximitat.

Des de fa anys, a Nord-Amèrica,  s’està implantat un model de gestió anomenat BID (Business Improvement District) per dotar als centres urbans d'una organització público-privada que completi i millori els serveis col·lectius (neteja, seguretat, promoció, atenció social...) finançada per uns recàrrecs obligatoris sobre l'impost municipal que grava la propietat.

El model de Business Improvement District (BID) defineix les àrees de promoció econòmica al centre de la ciutat, oferint el suport necessari a tots els agents que formen part.

Com neix un BID?

La iniciativa a l´hora de la formació d´un BID pot ser tant privada com pública.

En aquest cas, a Barcelona, la iniciativa ve de la part pública amb el suport del sector privat.

Una vegada s´ha pres la iniciativa, s’inicia un procés de reunions amb els propis empresaris de la zona i amb les autoritats locals, per tal de definir quin serà el pla d’actuació. Actualment, s’estan duent a terme dues proves pilot de BID a dos eixos comercials de la ciutat: a Sant Andreu i al Born.

Quina és l’estructura del BID ?

L´estructura del BID comprèn diferents nivells: membres fundadors, Direcció, representant de les empreses de la zona i entitats col·laboradores. Aproximadament unes 8 persones.

La Direcció de cada BID té una estructura pròpia.

Els col·lectius membres que en formen part són:

 • comerciants,
 • residents de l´àrea del BID,
 • un o més responsables de la policia local,
 • un o més responsables de l´Ajuntament local,
 • centres de formació (Universitats, Escoles, etc),
 • centres religiosos (esglésies, associacions religioses, etc..).

L'objectiu del BID és la millora del seu entorn, del barri, de l’espai.

El pla d´actuació que s'ha de seguir és redactat i desenvolupat tant per persones internes de la mateixa organització del BID com per consultories externes.

Quan es constitueix, les propostes o serveis sobre els quals treballarà el BID seran:

 • La seguretat
 • El medi ambient (tenir cura que totes les estructures que es realitzin segueixin la normativa establerta).
 • La neteja Les zones verdes i d'esbarjo.
 • La promoció (esforços per tal de potenciar l´àrea geogràfica que comprèn el BID amb la finalitat d'atraure nous visitants).
 • L'enllumenat de l´àrea (proporcionar a tota l´àrea els motius ornamentals i de senyalització necessaris).

Com apliquem a la nostra ciutat els BID’s?

Aquí són els APEUS. Els BIDs canvien de nom per tant d’adaptar-se a la realitat de la ciutat de Barcelona.

Aquí s’anomenen els APEUS, que són les Àrees de Promoció de l’Economia Urbana.

L’APEU té una estructura privada. Com a requisit indispensable ha de comptar amb un pla d’actuació, un pressupost detallat i a més, la seva gestió ha d’estar professionalitzada.

Al tenir una estructura privada, necessitarà de l’autorització de l’Ajuntament.

La creació de l’APEU comprendrà una votació democràtica entre aquelles persones físiques o jurídiques que es troben dins de l´àrea delimitada geogràficament per l’APEU, i que es trobin amb l’obligació de pagament.

L ‘afiliació serà voluntària.  Tots els votants amb dret a vot coneixen prèviament el programa i el pressupost, que necessitarà de la majoria de vots per la seva aprovació.

Les persones que es vegin afectades pel pla d’actuació de l’APEU, així com l’Ajuntament tindran veu però no vot.

Es donarà l’obligació de tots els agents beneficiats per la creació de l’APEU de contribuir econòmicament al seu finançament, mitjançant el compliment de l’Ordenança Municipal. Es farà un càlcul a partir del valor cadastral dels béns immobles i del pressupost global de l’APEU.

Es recaptarà amb l’Impost de Béns Immobles, on figurarà una partida diferenciada i separada del rebut. Un cop rebi l’Ajuntament els pagaments, lliurarà a l’APEU la quantitat corresponent, per dur a terme el seu pla d’acció aprovat.

L’Ajuntament supervisarà en tot moment els comptes de l’APEU per garantir que tot s’està realitzant correctament.

La Direcció de l’APEU tindrà una vigència determinada, i passat aquest temps es tornarà a posar a votació.

Atenent als BIDs que funcionen des de 1970, els eixos comercials aposten per aquest model per tal de preservar el comerç i professionals de proximitat de la nostra ciutat contribuint a crear un entorn més atractiu, sostenible i que doni vida a la ciutat.      

BID's Cap al reforç dels eixos comercials
BID's Cap al reforç dels eixos comercials
BID's Cap al reforç dels eixos comercials